Hotel Metropolitan Tokyo Ikebukuro - Tokyo, 171-8505, Japan

Download Ikebukuro Guide Book Here

Download Ikebukuro Seasonally Shopping News Here

Ikebukuro Guide Book (Chinese Traditional), please download it from the button above.

Ikebukuro Guide Book (Chinese Simplified), please download from the button above.

Ikebukuro Guide Book (Hangul), please download it from the button above.

Certificate of Excellence