Kimono Me

Kimono Photo Service. Take a photo in Kimono.Photos of you in a kimono in just 15 minutes. Location: next to the 1F front desk. Detail: https://www.facebook.com/kimonome.japan/